Jdi na obsah Jdi na menu

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kosmetické Studio Weissmi

 

Lenka Weissová

 

   

 

se sídlem:  Orlí 3, Brno - 60200 

 

identifikační číslo: 75584247

 

DIČ: CZ7761033896 

 

zapsané v živnostenském rejstříku     

 

pro prodej zboží(služby)prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese a na provozovně

 

www.kosmeticweissmi-slevovy-portal.estranky.cz 

 

Provozovna: Orlí 3 , Brno - střed, 60200, 1.patro

 

1.            ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Kosmetic Studio Weissmi, Lenka Weissová, se sídlem Orlí 3, Brno-60200, identifikační číslo: 75584247, DIČ 7761033896, zapsané v ŽR (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a služby poskytované na provozovně. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kosmeticweissmi.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) Provozovna na adrese Josefská 15, Brno.

 

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

 

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

 

Objednávka služeb:

 

Termín návštěvy

 

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

 

Přeobjednání

 

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření. V případě ročních permanentek na ošetření IPl platí : Zrušením termínu z jakéhokoliv důvodu ze strany klienta propadá, není nahrazen novým, automaticky se objednává další řádný termín a to za dalších 6 týdnů

 

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50% objednané služby. Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

 

Pozdní příchod

 

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření , v čase na který je řádně objednán.

 

Dárkové poukaz

 

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti ( po dobu jednoho kalendářního roku tj. do 31.12 příslušného roku), není-li upřesněno jinak), která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Při zakoupení dva měsíce před koncem roku, lze platnost DP po domluvě prodloužit

 

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

 

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

 

 

Odmítnutí služby ze strany studia

 

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

 

a) zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření

 

b) zákazník se dostaví na ošetření  v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

 

c) zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy

 

d) zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

 

 

Osobní věci a cennosti

 

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

 

Ceníky

 

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Jsme plátci DPH.

 

 

Reklamace služeb

 

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

 

 

 

4. Platnost a účinnost

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2017.

 

1.2.        Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.            UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  10let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.            UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.        Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.        Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.        Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.        Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „   závazně objednat  “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3.6.        Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

 

3.7.        Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.8.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.9.        Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

 

3.10.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.11.      V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

 

3.12.      Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

 

3.13.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.            CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese      ano

 

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2106709033/0800 , vedený u společnosti Česká Spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

 

4.2.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.        Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.        V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.            ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.5.       Peníze nevracíme, službu lze po domluvě směnit za jinou ve výši zaplacené částky, s eventuálním doplatkem. Přeplatky nevracíme.

 

5.6.        Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.7.        Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.8.        Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.            DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

6.1.        Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

 

6.2.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

6.3.        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

6.4.        Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

6.5.        Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7.            OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

 

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

 

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

 

 Jak s osobními údaji nakládáme:

 

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu .         

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje používáme pouze k vedení v databázi salonu Kosmetic Studio Weissmi, nebo k prodeji služeb na: E-shopu www.kosmeticweissmi-slevovy-portal.estranky.cz

 

Jméno, telefonní kontakt, adresa bydliště, email.

Fotografie, upravené a zaměřené pouze na detail práce PM, bez celé identifikace obličeje, využíváme pouze na webových stránkách www.kosmeticweissmi.cz, nebo Facebookovém profilu www.facebook.com/Kosmetic-Studio-Weissmi.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat, a osobní údaje vymazat. Kdykoliv nás kontaktuje na lenka.weiss@seznam.cz, nebo telefonicky na 777 242 147.

 

Osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorách, v zaheslovaném PC, v zaheslovaném mobilním telefonu.

 

S osobními údaji pracuje a ukládá je:

 

Lenka Weissová

 

V případě narušení ochrany osobních údajů budeme tuto skutečnost do 72 hodin hlásit:

 

Úřadu pro ochranu osobních údajů a osobám, jejichž údaje byly ohroženy.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí služby dětem do 16 let, pouze se souhlasem zákonných zástupců.

 

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A COOKIES

 

8.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.2.      Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

9.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

9.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

9.4.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování - Lenka Weissová, Orlí 3, Brno - 60200, adresa elektronické pošty:  lenka.weiss@seznam.cz, telefon  777242147

 

 

10.       Prodejce služby, Lenka Weissová, nezodpovídá za následnou domácí péči, a vývoj, zejména u služeb, permanentní make-up, prodlužování řas, ipl.

 

Děkujeme za respektování obchodních podmínek našeho salonu. Obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovně, Orlí 3, Brno. Nebo na webových stránkách v elektronické podobě: wwwkosmeticweissmi.cz

 

Kosmetic Studio Weissmi